+12 omo = 130b liên hệ trong game Mr_Gangster_ hoặc _Gangster_